Tělocvična


Z důvodu rekonstrukce střechy zimního stadionu je vstup do tělocvičny povolen pouze bočním vchodem od Fitness centra.
Aktuální podmínky ministerstva zdravotnictví pro vstup do vnitřních sportovišť platných od 1.9.2021

podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center,

a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění podmínek podle bodu I/16 kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit,

b) nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru,

c) nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího.

Od 1.9.2021 se podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno

             i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo

             ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on- 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19. line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, nebo

f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.Je určena hlavně pro míčové hry, povrch není vhodný, pro hokejové a florbalové hole. Jednotliví návštěvníci i sportovní týmy si zde mohou zahrát basketbal, volejbal a nohejbal. Najdete zde také 3 kurty na badminton. Návštěvníkům tělocvičny jsou samozřejmě k dispozici šatny. Tělocvičnu si můžete rezervovat ZDE. V areálu tělocvičny si můžete zahrát i bowling, nebo sqash. Provozní doby a ceníky níže, telefony a emaily na listu Kontakty. Pro basketbalový nábor dětí kontaktujte BC Slaný


Rozpis

Pro aktuální rozpis klikněte na obrázek!!!

Galerie

Nahoře hlediště, dole se trénuje a zápasí

Provozní doba

Provozní doba tělocvičny

Pondělí - Neděle     8:00 - 22:00

Cena tělocvičny

Pondělí - Neděle    hodina 450 Kč

Cena badminton

Pondělí - Neděle    (část tělocvičny + síť) 150 Kč

Provozní doba sqashe a bowlingu

Pondělí - pátek     16:00 - 22:00
Sobota     13:00 - 23:00
Nedělě     13:00 - 19:00

Cena squashe

Pondělí - Pátek   hodina 150 Kč
Sobota - Neděle   hodina 170 Kč

Cena bowlingu

Pondělí - Čtvrtek   hodina/dráha 200 Kč
Pátek - Neděle   hodina/dráha 250 Kč


Družstva

Kluby, družstva, které u nás hrají a trénují

Tým Basketbal muži A

Tým Basketbal U17

Sabat Badminton

SK Slaný

Občerstvení

Posláním sportovní haly je umožnit sportovní vyžití, tréninky a utkání pro organizované sportovní oddíly, které provozují sportovní činnost a soutěže, tělesnou výchovu škol a jejich sportovní činnosti, ostatní sportující veřejnost a různá komerční využití jinými organizacemi podle sjednaných dohod. Ceny služeb jsou poskytovány podle stanoveného ceníku nebo smluvně. Tento návštěvní řád určuje pravidla, bezpečnost a ochranu sportovců i návštěvníků areálu tělocvičny. Při vstupu do areálu tělocvičny je každý sportovec i návštěvník povinen seznámit se s tímto návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení.

I. Základní ustanovení

Areál tělocvičny je součástí Víceúčelové sportovní haly Lacinova 1720, 274 01 Slaný (dále též „VSH“). Vlastníkem areálu tělocvičny (dále jen „AT“) je město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný, IČO: 00234877. Provozovatelem AT je Víceúčelová sportovní hala Slaný, spol. s.r.o. Lacinova 1720, 274 01 Slaný,
IČO 25105299. Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech sportovců i návštěvníků, kteří vstupují do AT. Účelem návštěvního řádu je zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku. Současně zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se v AT. Každý sportovec i návštěvník svým vstupem do AT bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se jej dodržovat. Tento návštěvní řád je závazný i v případě, kdy pořadatelem konkrétní sportovní akce bude osoba odlišná od vlastníka či provozovatele AT.

II. Provozní doba

Provozní doba pro veřejnost je stanovena: Každý den od 7:00 do 23:00. Rozpis tělocvičny je uveden na www.vshslany.cz. Zde je možné provádět online rezervace.

III. Povinnosti sportovců a návštěvníků v AT

Každý sportovec i návštěvník je povinen chovat se v AT tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku. Nezpůsobil škodu na zařízení či majetku v AT. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neohrožoval, či neomezoval jiné osoby v AT. Každý sportovec i návštěvník je povinen dodržovat nařízení a pokyny správce AT, případně pedagogů, trenérů, pořádkové
či bezpečnostní služby, příslušníků Městské policie, Policie ČR, hasičů, záchranné služby apod. Každý sportovec i návštěvník AT je povinen dodržovat provozní dobu a hodinový rozpis v době tréninkové i zápasové činnosti. Sportovní činnosti jsou povoleny pouze v prostoru tělocvičny.

IV. Zákazy v prostorách AT

Vnášet zbraně jakéhokoliv druhu, ostré předměty, nebo předměty, které lze jako zbraň použít. 2. Vnášet a konzumovat alkohol, drogy, či jiné toxické látky. 3. Sportovat pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek. 4. Kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. 5. Neodborně a nešetrně manipulovat s vybavením AT. 6. Vstupovat se zvířaty. 7. Vstupovat s jízdními koly, kočárky, odrážedly, na kolečkových bruslích apod. 8. Poškozovat nebo znečišťovat AT. 9. Používat hokejové a florbalové hole. V případě porušování tohoto provozního řádu hrozí osobám vykázání z AT a podle okolností může být nevhodné chování i předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR nebo Městské policie.

V. Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu

Každý sportovec i návštěvník vstupuje a pobývá v AT na vlastní nebezpečí. Vlastník ani provozovatel neodpovídá za věci vnesené nebo odložené v prostoru AT mimo místa, která jsou k tomu provozovatelem určena (šatna, případně jiná výslovně vyhrazená místa), nenese žádnou odpovědnost za poranění, případně úraz způsobený neopatrností, neodbornou manipulací nebo nedodržováním tohoto řádu. Úrazy je sportovec i návštěvník povinen neprodleně oznámit na linku 155 a oznámit na recepci VSH, nebo správci AT. Drobná poranění lze ošetřit lokálně. V případě pronájmu, či jiné akce pořádané jiným pořadatelem, je za poskytnutí první pomoci odpovědný zástupce pořadatele. Osobám, které poruší jakýmkoliv způsobem ustanovení návštěvního řádu, může být do budoucna zakázán vstup do prostor AT na jakoukoliv dobu. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně pokut a ušlého zisku, například v důsledku udělení pokuty vlastníku (provozovateli) ze strany státních orgánů, zrušení sportovní akce, apod. Nalezené předměty je nálezce povinen odevzdat pořadatelům nebo pracovníkům správy VSH, kteří zajistí jejich uložení a případnou identifikaci. Nalezené a nevyzvednuté předměty se uschovají u správce VSH nejdéle po dobu 1 měsíce ode dne nálezu. S nalezenými a nevyzvednutými předměty bude dále naloženo v souladu s příslušnými právními předpisy. Osoby mladší 15-ti let mohou využívat AT pouze pod dohledem osoby starší 18-ti let.

VII. Ostatní ustanovení

Prostor AT je monitorován kamerovým systémem. Připomínky uživatelů je možno zapsat do knihy přání a stížností, která je v recepci VSH. Správa VSH si vyhrazuje právo v případě potřeby postupovat nad rámec tohoto návštěvního řádu.

VIII. V naléhavých případech volejte

Evropské číslo tísňového volání – 112, Záchranná služba – 155, Hasiči – 150, Policie – 158, Městská policie Slaný – 156, Recepce VSH – 702 234 739, 

Víceúčelová sportovní hala Slaný spol. s r.o.