Tělocvična


Z důvodu rekonstrukce střechy zimního stadionu je vstup do tělocvičny povolen pouze bočním vchodem od Fitness centra.
Aktuální podmínky ministerstva zdravotnictví pro vstup do vnitřních sportovišť platných od 1.8.2021

podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center,

a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění podmínek podle bodu I/16 kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit,

b) nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru,

c) nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu,

S účinností ode dne 1. srpna 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo: i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal; za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje certifikát o očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID; za národní certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno, a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení; nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.


Je určena hlavně pro míčové hry, povrch není vhodný, pro hokejové a florbalové hole. Jednotliví návštěvníci i sportovní týmy si zde mohou zahrát basketbal, volejbal a nohejbal. Najdete zde také 3 kurty na badminton. Návštěvníkům tělocvičny jsou samozřejmě k dispozici šatny. Tělocvičnu si můžete rezervovat ZDE. V areálu tělocvičny si můžete zahrát i bowling, nebo sqash. Provozní doby a ceníky níže, telefony a emaily na listu Kontakty. Pro basketbalový nábor dětí kontaktujte BC Slaný


Rozpis

Pro aktuální rozpis klikněte na obrázek!!!

Galerie

Nahoře hlediště, dole se trénuje a zápasí

Provozní doba

Provozní doba tělocvičny

Pondělí - Neděle     8:00 - 22:00

Cena tělocvičny

Pondělí - Neděle    hodina 450 Kč

Cena badminton

Pondělí - Neděle    (část tělocvičny + síť) 150 Kč

Provozní doba sqashe a bowlingu

Pondělí - pátek     16:00 - 22:00
Sobota     13:00 - 23:00
Nedělě     13:00 - 19:00

Cena squashe

Pondělí - Pátek   hodina 150 Kč
Sobota - Neděle   hodina 170 Kč

Cena bowlingu

Pondělí - Čtvrtek   hodina/dráha 200 Kč
Pátek - Neděle   hodina/dráha 250 Kč


Družstva

Kluby, družstva, které u nás hrají a trénují

Tým Basketbal muži A

Tým Basketbal U17

Sabat Badminton

SK Slaný

Občerstvení

Posláním sportovní haly je umožnit sportovní vyžití, tréninky a utkání pro organizované sportovní oddíly, které provozují sportovní činnost a soutěže, tělesnou výchovu škol a jejich sportovní činnosti, ostatní sportující veřejnost a různá komerční využití jinými organizacemi podle sjednaných dohod. Ceny služeb jsou poskytovány podle stanoveného ceníku nebo smluvně. Tento návštěvní řád určuje pravidla, bezpečnost a ochranu sportovců i návštěvníků areálu tělocvičny. Při vstupu do areálu tělocvičny je každý sportovec i návštěvník povinen seznámit se s tímto návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení.

I. Základní ustanovení

Areál tělocvičny je součástí Víceúčelové sportovní haly Lacinova 1720, 274 01 Slaný (dále též „VSH“). Vlastníkem areálu tělocvičny (dále jen „AT“) je město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný, IČO: 00234877. Provozovatelem AT je Víceúčelová sportovní hala Slaný, spol. s.r.o. Lacinova 1720, 274 01 Slaný,
IČO 25105299. Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech sportovců i návštěvníků, kteří vstupují do AT. Účelem návštěvního řádu je zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku. Současně zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se v AT. Každý sportovec i návštěvník svým vstupem do AT bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se jej dodržovat. Tento návštěvní řád je závazný i v případě, kdy pořadatelem konkrétní sportovní akce bude osoba odlišná od vlastníka či provozovatele AT.

II. Provozní doba

Provozní doba pro veřejnost je stanovena: Každý den od 7:00 do 23:00. Rozpis tělocvičny je uveden na www.vshslany.cz. Zde je možné provádět online rezervace.

III. Povinnosti sportovců a návštěvníků v AT

Každý sportovec i návštěvník je povinen chovat se v AT tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku. Nezpůsobil škodu na zařízení či majetku v AT. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neohrožoval, či neomezoval jiné osoby v AT. Každý sportovec i návštěvník je povinen dodržovat nařízení a pokyny správce AT, případně pedagogů, trenérů, pořádkové
či bezpečnostní služby, příslušníků Městské policie, Policie ČR, hasičů, záchranné služby apod. Každý sportovec i návštěvník AT je povinen dodržovat provozní dobu a hodinový rozpis v době tréninkové i zápasové činnosti. Sportovní činnosti jsou povoleny pouze v prostoru tělocvičny.

IV. Zákazy v prostorách AT

Vnášet zbraně jakéhokoliv druhu, ostré předměty, nebo předměty, které lze jako zbraň použít. 2. Vnášet a konzumovat alkohol, drogy, či jiné toxické látky. 3. Sportovat pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek. 4. Kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. 5. Neodborně a nešetrně manipulovat s vybavením AT. 6. Vstupovat se zvířaty. 7. Vstupovat s jízdními koly, kočárky, odrážedly, na kolečkových bruslích apod. 8. Poškozovat nebo znečišťovat AT. 9. Používat hokejové a florbalové hole. V případě porušování tohoto provozního řádu hrozí osobám vykázání z AT a podle okolností může být nevhodné chování i předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR nebo Městské policie.

V. Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu

Každý sportovec i návštěvník vstupuje a pobývá v AT na vlastní nebezpečí. Vlastník ani provozovatel neodpovídá za věci vnesené nebo odložené v prostoru AT mimo místa, která jsou k tomu provozovatelem určena (šatna, případně jiná výslovně vyhrazená místa), nenese žádnou odpovědnost za poranění, případně úraz způsobený neopatrností, neodbornou manipulací nebo nedodržováním tohoto řádu. Úrazy je sportovec i návštěvník povinen neprodleně oznámit na linku 155 a oznámit na recepci VSH, nebo správci AT. Drobná poranění lze ošetřit lokálně. V případě pronájmu, či jiné akce pořádané jiným pořadatelem, je za poskytnutí první pomoci odpovědný zástupce pořadatele. Osobám, které poruší jakýmkoliv způsobem ustanovení návštěvního řádu, může být do budoucna zakázán vstup do prostor AT na jakoukoliv dobu. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně pokut a ušlého zisku, například v důsledku udělení pokuty vlastníku (provozovateli) ze strany státních orgánů, zrušení sportovní akce, apod. Nalezené předměty je nálezce povinen odevzdat pořadatelům nebo pracovníkům správy VSH, kteří zajistí jejich uložení a případnou identifikaci. Nalezené a nevyzvednuté předměty se uschovají u správce VSH nejdéle po dobu 1 měsíce ode dne nálezu. S nalezenými a nevyzvednutými předměty bude dále naloženo v souladu s příslušnými právními předpisy. Osoby mladší 15-ti let mohou využívat AT pouze pod dohledem osoby starší 18-ti let.

VII. Ostatní ustanovení

Prostor AT je monitorován kamerovým systémem. Připomínky uživatelů je možno zapsat do knihy přání a stížností, která je v recepci VSH. Správa VSH si vyhrazuje právo v případě potřeby postupovat nad rámec tohoto návštěvního řádu.

VIII. V naléhavých případech volejte

Evropské číslo tísňového volání – 112, Záchranná služba – 155, Hasiči – 150, Policie – 158, Městská policie Slaný – 156, Recepce VSH – 702 234 739, 

Víceúčelová sportovní hala Slaný spol. s r.o.