Tělocvična


Pro vstup do tělocvičny využívejte boční vchod od Fitness centra.Je určena hlavně pro míčové hry, povrch není vhodný, pro hokejové a florbalové hole. Jednotliví návštěvníci i sportovní týmy si zde mohou zahrát basketbal, volejbal a nohejbal. Najdete zde také 3 kurty na badminton. Návštěvníkům tělocvičny jsou samozřejmě k dispozici šatny. Tělocvičnu si můžete rezervovat ZDE. V areálu tělocvičny si můžete zahrát i bowling, nebo sqash. Provozní doby a ceníky níže, telefony a emaily na listu Kontakty. Pro basketbalový nábor dětí kontaktujte BC Slaný


Ceník tělocvična:

Pronájem tělocvičny: 550 Kč/hod. (vč.dph)

Pronájem tělocvičny pro školy: 500 Kč/hod. (vč.dph)

Pronájem 1 kurtu na badminton: 250 Kč/hod. (vč.dph)

Pronájem squash: 250 Kč/hod. (vč.dph)

Permanentka na 10 hodin - badminton + squash: 2200 Kč (vč.dph)

Zapůjčení sady na badminton (2 rakety + míček) - 100 Kč (vč.dph)

Návštěvní řád

Návštěvní řád areálu tělocvičny

Posláním sportovní haly je umožnit sportovní vyžití, tréninky a utkání pro organizované sportovní oddíly, které provozují sportovní činnost a soutěže, tělesnou výchovu škol a jejich sportovní činnosti, ostatní sportující veřejnost a různá komerční využití jinými organizacemi podle sjednaných dohod. Ceny služeb jsou poskytovány podle stanoveného ceníku nebo smluvně. Tento návštěvní řád určuje pravidla, bezpečnost a ochranu sportovců i návštěvníků areálu tělocvičny. Při vstupu do areálu tělocvičny je každý sportovec i návštěvník povinen seznámit se s tímto návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení. I. Základní ustanovení 1. Areál tělocvičny je součástí Víceúčelové sportovní haly Lacinova 1720, 274 01 Slaný (dále též „VSH“). 2. Vlastníkem areálu tělocvičny (dále jen „AT“) je město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný, IČO: 00234877. 3. Provozovatelem AT je Víceúčelová sportovní hala Slaný, spol. s.r.o. Lacinova 1720, 274 01 Slaný, IČO 25105299. 4. Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech sportovců i návštěvníků, kteří vstupují do AT. 5. Účelem návštěvního řádu je zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku. Současně zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se v AT. 6. Každý sportovec i návštěvník svým vstupem do AT bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se jej dodržovat. 7. Tento návštěvní řád je závazný i v případě, kdy pořadatelem konkrétní sportovní akce bude osoba odlišná od vlastníka či provozovatele AT. II. Provozní doba Provozní doba pro veřejnost je stanovena: Každý den od 7:00 do 23:00. Rozpis tělocvičny je uveden na www.vshslany.cz. Zde je možné provádět online rezervace. III. Povinnosti sportovců a návštěvníků v AT 1. Každý sportovec i návštěvník je povinen chovat se v AT tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku. Nezpůsobil škodu na zařízení či majetku v AT. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neohrožoval, či neomezoval jiné osoby v AT. Každý sportovec i návštěvník je povinen dodržovat nařízení a pokyny správce AT, případně pedagogů, trenérů, pořádkové či bezpečnostní služby, příslušníků Městské policie, Policie ČR, hasičů, záchranné služby apod. 2. Každý sportovec i návštěvník AT je povinen dodržovat provozní dobu a hodinový rozpis v době tréninkové i zápasové činnosti. 3. Sportovní činnosti jsou povoleny pouze v prostoru tělocvičny. IV. Zákazy v prostorách AT 1. Vnášet zbraně jakéhokoliv druhu, ostré předměty, nebo předměty, které lze jako zbraň použít. 2. Vnášet a konzumovat alkohol, drogy, či jiné toxické látky. 3. Sportovat pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek. 4. Kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. 5. Neodborně a nešetrně manipulovat s vybavením AT. 6. Vstupovat se zvířaty. 7. Vstupovat s jízdními koly, kočárky, odrážedly, na kolečkových bruslích apod. 8. Poškozovat nebo znečišťovat AT. 9. Používat hokejové a florbalové hole. V případě porušování tohoto provozního řádu hrozí osobám vykázání z AT a podle okolností může být nevhodné chování i předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR nebo Městské policie. V. Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu 1. Každý sportovec i návštěvník vstupuje a pobývá v AT na vlastní nebezpečí. Vlastník ani provozovatel neodpovídá za věci vnesené nebo odložené v prostoru AT mimo místa, která jsou k tomu provozovatelem určena (šatna, případně jiná výslovně vyhrazená místa), nenese žádnou odpovědnost za poranění, případně úraz způsobený neopatrností, neodbornou manipulací nebo nedodržováním tohoto řádu. 2. Úrazy je sportovec i návštěvník povinen neprodleně oznámit na linku 155 a oznámit na recepci VSH, nebo správci AT. Drobná poranění lze ošetřit lokálně. V případě pronájmu, či jiné akce pořádané jiným pořadatelem, je za poskytnutí první pomoci odpovědný zástupce pořadatele. 3. Osobám, které poruší jakýmkoliv způsobem ustanovení návštěvního řádu, může být do budoucna zakázán vstup do prostor AT na jakoukoliv dobu. 4. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně pokut a ušlého zisku, například v důsledku udělení pokuty vlastníku (provozovateli) ze strany státních orgánů, zrušení sportovní akce, apod. 5. Nalezené předměty je nálezce povinen odevzdat pořadatelům nebo pracovníkům správy VSH, kteří zajistí jejich uložení a případnou identifikaci. Nalezené a nevyzvednuté předměty se uschovají u správce VSH nejdéle po dobu 1 měsíce ode dne nálezu. S nalezenými a nevyzvednutými předměty bude dále naloženo v souladu s příslušnými právními předpisy. 6. Osoby mladší 15-ti let mohou využívat AT pouze pod dohledem osoby starší 18-ti let. VII. Ostatní ustanovení 1. Prostor AT je monitorován kamerovým systémem. 2. Připomínky uživatelů je možno zapsat do knihy přání a stížností, která je v recepci VSH. 3. Správa VSH si vyhrazuje právo v případě potřeby postupovat nad rámec tohoto návštěvního řádu. VIII. V naléhavých případech volejte Evropské číslo tísňového volání – 112 Záchranná služba – 155 Hasiči – 150 Policie – 158 Městská policie Slaný – 156 Recepce VSH – 702 234 739

Víceúčelová sportovní hala Slaný spol. s r.o., Mgr. Radek Hlavatý, jednatel

Rozpis

Pro aktuální rozpis klikněte na obrázek!!!

Galerie

Nahoře hlediště, dole se trénuje a zápasí

Družstva

Kluby, družstva, které u nás hrají a trénují

Tým Basketbal muži A

Tým Basketbal U17

Sabat Badminton

SK Slaný

Posláním sportovní haly je umožnit sportovní vyžití, tréninky a utkání pro organizované sportovní oddíly, které provozují sportovní činnost a soutěže, tělesnou výchovu škol a jejich sportovní činnosti, ostatní sportující veřejnost a různá komerční využití jinými organizacemi podle sjednaných dohod. Ceny služeb jsou poskytovány podle stanoveného ceníku nebo smluvně. Tento návštěvní řád určuje pravidla, bezpečnost a ochranu sportovců i návštěvníků areálu tělocvičny. Při vstupu do areálu tělocvičny je každý sportovec i návštěvník povinen seznámit se s tímto návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení.

I. Základní ustanovení

Areál tělocvičny je součástí Víceúčelové sportovní haly Lacinova 1720, 274 01 Slaný (dále též „VSH“). Vlastníkem areálu tělocvičny (dále jen „AT“) je město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný, IČO: 00234877. Provozovatelem AT je Víceúčelová sportovní hala Slaný, spol. s.r.o. Lacinova 1720, 274 01 Slaný,
IČO 25105299. Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech sportovců i návštěvníků, kteří vstupují do AT. Účelem návštěvního řádu je zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku. Současně zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se v AT. Každý sportovec i návštěvník svým vstupem do AT bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se jej dodržovat. Tento návštěvní řád je závazný i v případě, kdy pořadatelem konkrétní sportovní akce bude osoba odlišná od vlastníka či provozovatele AT.

II. Provozní doba

Provozní doba pro veřejnost je stanovena: Každý den od 7:00 do 21:00. Rozpis tělocvičny je uveden na www.vshslany.cz. Zde je možné provádět online rezervace.

III. Povinnosti sportovců a návštěvníků v AT

Každý sportovec i návštěvník je povinen chovat se v AT tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku. Nezpůsobil škodu na zařízení či majetku v AT. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neohrožoval, či neomezoval jiné osoby v AT. Každý sportovec i návštěvník je povinen dodržovat nařízení a pokyny správce AT, případně pedagogů, trenérů, pořádkové
či bezpečnostní služby, příslušníků Městské policie, Policie ČR, hasičů, záchranné služby apod. Každý sportovec i návštěvník AT je povinen dodržovat provozní dobu a hodinový rozpis v době tréninkové i zápasové činnosti. Sportovní činnosti jsou povoleny pouze v prostoru tělocvičny.

IV. Zákazy v prostorách AT

Vnášet zbraně jakéhokoliv druhu, ostré předměty, nebo předměty, které lze jako zbraň použít. 2. Vnášet a konzumovat alkohol, drogy, či jiné toxické látky. 3. Sportovat pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek. 4. Kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. 5. Neodborně a nešetrně manipulovat s vybavením AT. 6. Vstupovat se zvířaty. 7. Vstupovat s jízdními koly, kočárky, odrážedly, na kolečkových bruslích apod. 8. Poškozovat nebo znečišťovat AT. 9. Používat hokejové a florbalové hole. V případě porušování tohoto provozního řádu hrozí osobám vykázání z AT a podle okolností může být nevhodné chování i předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR nebo Městské policie.

V. Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu

Každý sportovec i návštěvník vstupuje a pobývá v AT na vlastní nebezpečí. Vlastník ani provozovatel neodpovídá za věci vnesené nebo odložené v prostoru AT mimo místa, která jsou k tomu provozovatelem určena (šatna, případně jiná výslovně vyhrazená místa), nenese žádnou odpovědnost za poranění, případně úraz způsobený neopatrností, neodbornou manipulací nebo nedodržováním tohoto řádu. Úrazy je sportovec i návštěvník povinen neprodleně oznámit na linku 155 a oznámit na recepci VSH, nebo správci AT. Drobná poranění lze ošetřit lokálně. V případě pronájmu, či jiné akce pořádané jiným pořadatelem, je za poskytnutí první pomoci odpovědný zástupce pořadatele. Osobám, které poruší jakýmkoliv způsobem ustanovení návštěvního řádu, může být do budoucna zakázán vstup do prostor AT na jakoukoliv dobu. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně pokut a ušlého zisku, například v důsledku udělení pokuty vlastníku (provozovateli) ze strany státních orgánů, zrušení sportovní akce, apod. Nalezené předměty je nálezce povinen odevzdat pořadatelům nebo pracovníkům správy VSH, kteří zajistí jejich uložení a případnou identifikaci. Nalezené a nevyzvednuté předměty se uschovají u správce VSH nejdéle po dobu 1 měsíce ode dne nálezu. S nalezenými a nevyzvednutými předměty bude dále naloženo v souladu s příslušnými právními předpisy. Osoby mladší 15-ti let mohou využívat AT pouze pod dohledem osoby starší 18-ti let.

VII. Ostatní ustanovení

Prostor AT je monitorován kamerovým systémem. Připomínky uživatelů je možno zapsat do knihy přání a stížností, která je v recepci VSH. Správa VSH si vyhrazuje právo v případě potřeby postupovat nad rámec tohoto návštěvního řádu.

VIII. V naléhavých případech volejte

Evropské číslo tísňového volání – 112, Záchranná služba – 155, Hasiči – 150, Policie – 158, Městská policie Slaný – 156, Recepce VSH – 702 234 739, 

Víceúčelová sportovní hala Slaný spol. s r.o.