PŘIPRAVUJEME

Uzavření atletického stadionu ve čtvrtek 21.10.202

Z důvodu špatných povětrnostních podmínek a zvýšenému riziku nebezpěčí vniku úrazů bude dnes tj. ve čtvrtek 21.10.2021 atletický stadion uzavřen.


Děkujeme za pochopení.

Obnovení provozu zimního stadionu

Od pondělí 11.10.2021 je obnoven provoz zimního stadionu. Rozpis ledu naleznete na stránkách www.vshslany.cz.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Parkování atletický stadion
Pro návštěvníky a sportovce atletického stadionu je připravena parkovací plocha za tribunami atletického stadionu. Brána na tuto parkovací plochu je otevřena každý den v čase 8:00 - 22:00. Žádáme všechny, kteří navštěvují atletický stadion, aby využívali tuto parkovací plochu. Děkujeme za pochopení.
Informace k rekonstrukci zimního stadionu

Rekonstrukce zimního stadionu pozastavena.

Rekonstrukce střešního pláště a odvlhčení haly zimního stadionu, která začala letos v červnu, byla aktuálně pozastavena. Důvodem je zásadní pochybení v projektové dokumentaci, které realizaci celého projektu odsouvá, ale především prodražuje o několik miliónů korun. Město Slaný se nyní prostřednictvím své právní kanceláře dohodlo se zhotovitelem na ukončení smlouvy. Během října dojde k dokončení rozpracovaných prací, k zabezpečení objektu a k opětovnému zprovoznění haly na zimní sezonu 2021/2022. K dokončení celé rekonstrukce bude ale nutná oprava vadné projektové dokumentace a hlavně nové výběrové řízení na zhotovitele zbylých prací.

„Po zahájení prací byly zhotovitelem zjištěny rozpory mezi skutečností a zadávací dokumentací“, uvedla vedoucí Odboru správy majetku paní Ivana Hádková, a dále pokračuje, “jednalo se především o významný rozdíl mezi výměrou plochy ocelové konstrukce, která měla být otryskána a následné natřena. Skutečná výměra plochy, ve srovnání s výkazem výměr zpracované dokumentace, je o 3 057 m2 vyšší, což mj. představuje navýšení ceny díla o cca 10 mil. Kč. Při demontáži stávající střešní krytiny bylo navíc zjištěno, že se tato neskládá pouze ze 3 asfaltových vrstev, které projektant stanovil ve výkazu výměr, ale ze 7 vrstev, přičemž tyto jsou slité do jedné vrstvy a přitavené do dřevěného podkladu – záklopu střechy. Tento stav přináší nejen zvýšené náklady na likvidaci a uložení odpadu na skládce, ale zejména ztíženou pracnost při demontáži stávající střechy a představuje i další navýšení ceny díla o 5,5 mil. Kč“. Zjištěné vícepráce znamenají nejenom tomu adekvátní posun doby realizace díla, které by se dostalo do nevhodného zimního období, ale zejména nárůst ceny díla o 60 % oproti původní ceně veřejné zakázky, která činila cca 27,1 mil Kč, což je v rozporu s pravidly nastavenými zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Místostarosta Radek Vondráček uvedl, „Prostřednictvím právní kanceláře se nám podařilo dohodnout se současným zhotovitelem na rozsahu prací směřujících k dokončení části stavby a prací provedených za účelem zabezpečení a zprovoznění objektu. Náhradu škody za vadný projekt a ostatní škody vzniklé v souvislosti s novou veřejnou zakázkou budeme s nejvyšší pravděpodobností uplatňovat po projektantovi“. Celková cena za takto realizovanou část stavby rekonstrukce zimního stadionu činí 17, 5 mil Kč bez DPH. Tyto finanční prostředky jsou již zahrnuty v rozpočtu města na letošní rok, takže se s nimi počítá.

Jednatel Víceúčelové sportovní haly pan Radek Hlavatý upřesnil informace ke zprovoznění haly, „Do 8. října by měly být dokončeny práce uvnitř haly, poté začne vyklízení a vyčištění ledové plochy. Tu začnou naši pracovníci temperovat a připravovat led, který by měl být sportovcům k dispozici již od 13. října“.

Připravila: Ing. Markéta Růtová, vnější vztahy, Městský úřad Slaný

Provoz aquaparku ve čtvrtek 26.8.2021

Z důvodu technické opravy Kotelny K44 v Rabasově ulici nebude ve čtvrtek 26.8.2021 zajištěna dodávka teplé vody do aquaparku.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

Tento den bude pro návštěvníky zvýhodněné vstupné:

Dospělí: 1 hod. - 60 Kč, 1,5 hod. - 75 Kč, 2 hod. - 100 Kč, celodenní vstupné - 150 Kč.

Děti: 1 hod. 40 Kč, 1,5 hod. - 50 Kč, 2 hod. - 65 Kč, celodenní vstupné - 110 Kč.

Pravidla vstupu vnitřní sportoviště a ubytování

Pravidla vstupu pro vnitřní sportoviště a ubytovní

S účinností ode dne 1. srpna 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:

    i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo

    ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané v úředním jazyce     členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních     certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal;     za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje certifikát o očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID; za národní certifikát o dokončeném očkování se     považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo     povolením k trvalému pobytu Českou republikou o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno, a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na     internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení     vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení; nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.


Významné životní jubileum - František Ptáček
Blahopřejeme Františku Ptáčkovi k významnému životnímu jubileu. V těchto dnech slaví krásné 80. narozeniny. František Ptáček byl u vzniku Víceúčelové sportovní haly Slaný a dodnes se podílí na jejím chodu a rozvoji. Do dalších let přejeme pevné zdraví a spoustu životního elánu.
Nová otevírací doba aquaparku
Vážení návštěvníci,

od pondělí 28.6.2021 jsem pro vás připravili novou otevírací dobu aquaparku:
Pondělí: 13:00 - 22:00
Úterý: 9:00 - 22:00
Středa 9:00 - 22:00
Čtvrtek 9:00 - 22:00
Pátek 9:00 - 22:00
Sobota 9:00 - 22:00
Neděle 9:00 - 22:00
Kondiční plavání: úterý - neděle 8:00 - 9:00

Obnovení provozu aquaparku

Vážení návštěvníci,

Obnovení provozu aquaparku proběhne v pátek 11.6.2021 od 14.hod. Pravidla vstupu do aquaparku na základě aktuálního opatření ministerstva zdravotnictví naleznete níže:


Pravidla vstupu: Všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid-19 a prokážou, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky:

- osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

- osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

- osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy, nebo

- osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

- osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

- osoba byla očkována proti onemocnění Covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo: - od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

        - od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka

         - od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

Z důvodu mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ČR je omezena přítomnost návštěvníků na 50% maximální kapacity návštěvníků areálu do odvolání (tj. max. 1000 osob/den, 110 návštěvníků v daný okamžik).

Děkujeme za pochopení a těšíme se na shledanou.

Obnovení provozu tělocvičny VSH od 17.5.2021

Ve vnitřním sportovišti smí být přítomna 1 osoba na 15 m², max. 2 osoby pohromadě a max. 10 osob celkem, zároveň musí všichni dodržovat protipandemická opatření, jako např. být otestováni, či naočkováni. Šatny a sprchy jsou uzavřeny.


Dle bodu I/4 b) Ministerstvo zdravotnictví omezuje: provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center tak, že provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, která je přístupná veřejnosti, více než 2 osoby ve skupině a více než 10 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště, která je přístupná veřejnosti, s tím, že všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18, s výjimkou dětí mladších 6 let věku, a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti; přítomnost veřejnosti v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., se zakazuje.

Děkujeme za respektování pravidel.

ARCHÍV ČLÁNKŮ

Mimořádné opatření - roušky

Na základě vydání mimořádného opatření Ministerstvem zdravotnictví ČR se do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének a to ve všech vnitřních prostorech staveb VSH. Zákaz se nevztahuje na sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod., dále se nevztahuje na osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, brouzdaliště, dětský bazén apod. Kompletní znění mimořádného opatření naleznete na: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani.pdf

Děkujeme za pochopení.

Příměstský tábor 2020

Ve dvou prázdninových termínech se konal příměstský sportovní tábor, pořádaný VSH Slaný. Celkem se obou turnusů účastnilo přes 120 dětí. Oba týdny nám přálo počasí, a tak jsme mohli využít všechna sportoviště, které zde máme k dispozici. Nejčastěji jsme sportovali na atletickém stadionu s travnatou plochou, ale využívali jsme také hřiště s umělou trávou, tělocvičnu na zimním stadionu, ledovou plochu, speciálně vybavenou tělocvičnu na 3.ZŠ a také aquapark, kam jsme chodili, jak regenerovat, tak si užít nějaké ty vodní hrátky. Děti si na těchto sportovištích zkoušely tradiční sporty, jako je fotbal, basketbal, vybíjená, hokej, atletika a bojové sporty, ale také si mohli vyzkoušet netradiční sportovní hry, jako je frisbee, kroket a bremball.

Plavání mořských pannen v aquaparku Slaný
Chcete se na chvíli proměnit v mořskou pannu, zkusit si monoploutvové plavání a užít si spoustu zábavy? Pak je tu právě pro vás premiérově "ochutnávkové odpoledne mermaidingu" s Happy Tails a Medúzou Kladno. Lekcemi vás provedou zkušení plavečtí lektoři mermaildingu, vyškoleni v rámci akreditovaného programu Apneaman. Ve slánském aquaparku tato akce proběhne 9.7. v čase 12:00-17:00. Cena je 200 Kč./os. (vč. zapůjčení vybavení, není zahrnut vstup na bazén). Místa jsou omezena, neváhejte a přihlaste se ještě dnes. Registrujte se na: info@happytailscz.cz. Těšíme se na vás!
Informace Atletický stadion
Od 25.5.2020 je na atletickém stadionu omezena kapacita na 300 osob, dodržujte rozestupy 2 m. Před vstupem na atletický stadion je umístěna dezinfekce na ruce. Děkujeme za pochopení.
Informace ke sportovištím
Informace ke sportovištím VSH Slaný spol. s r.o.
Historie VSH

Také se vám stalo, že něco hledáte a najdete docela něco jiného? Tak to se mi dneska přihodilo. Nález však stojí za to. Našel jsem historické fotky, na kterých je vidět výstavba VSH, rok cca 1978 - 79. Naskenované si je můžete prohlédnou zde. Zajímavostí je, že z okna ještě rozestavěné haly již visí ribana finských hokejistů :)  

Návštěvnost veřejného bruslení

Opět téměř tři stovky prodaných vsupenek, plná ledová plocha, prázdé automaty na kafe a horkou čokoládu, spokojenost dětí, i rodičů :). Popularita veřejného bruslení je vysoká a my, za VSH jsme rádi, že Slaňáci nesedí doma, ale sportují. 


Rozhovor s úspěšným slánským trenérem

ledního hokeje mládeže Pavlem Štechmüllerem 1. Jaké jsou Vaše pocity z úspěchů v soutěži Nejúspěšnější sportovec roku, kde jste obsadil 2. místo v kategorii trenér roku a Váš tým HK Lev Slaný dokonce místo 1. v kategorii Kolektiv mládeže? Pocity jsou skvělé. Měl jsem velkou radost, možná i více za kluky, protože za to, jak pracují si to opravdu zasloužili. Dlouhodobě ukazují, že kvalitu v sobě mají. Je to skvělá parta a věřím, že získané ocenění bude motivací i pro mladší kategorie v klubu, aby se jim chtěli vyrovnat. 2. Jak se v uplynulém roce dařilo Vašemu týmu a jaké jsou plány a ambice na rok 2020? V loňské sezóně přišel velký počet nových hráčů. Vyšší ročníky se posunuli do dorostu a zůstala nám pouze kostra týmu, kterou jsme museli doplňovat. Chvíli jsme si na novou sestavu zvykali, ale povedlo se a úspěchy zase přišly. Herně i výsledkově druhé místo v soutěži nebylo špatné. V letošním roce se tým téměř nezměnil a ambice byly ty nejvyšší. Od začátku sezóny jsme prohráli pouze jeden zápas. Ale není jen o výsledcích, to kluci vědí. Mám radost z toho, jak na sobě chtějí pracovat a makat. Prohrát se může, ale musí se na ledě nechat všechno. Toho jsou si všichni vědomi. Nejdůležitějším cílem je nyní připravit starší žáky na krok do vyšší kategorie - dorostu. 3. Můžete nás v krátkosti seznámit, jak trénink pod Vaším vedením probíhá? Kolik hodin a jaké dny trénujete? Jaké je vaše doporučení v kolika letech by měl rodič své dítě k hokeji přihlásit a zda jsou nějaké předpoklady, které by měl váš svěřenec splňovat? Snažím se, aby tréninky hlavně bavily a byly kreativní. Vedle dřiny to musí být také zábava. Zimní stadion, šatna, kolektiv hráčů by mělo být místo, kam se budou těšit a chodit rádi. Nesmí chybět nadšení a pocit, že hokejem žijí. Když se to povede, nepřemýšlí nad tím, že některá cvičení mohou bolet. Nejhezčí pocit, je že nechají na ledě všechno. Na ledě jsem každý den 2-4 hodiny u hokeje. Dvě kategorie trénuji , u ostatních se snažím pomoci trenérům na stanovištích, když potřebují. Už čtvrtým rokem se také účastním výuky bruslení s 3. ZŠ ve Slaném a pomáhám i školkám. Ideální věk, kdy začít s bruslením je dle mého názoru ve školce cca 4-5 let. Jediné, na co bych kladl důraz, aby děti chtěly samy. Ne kvůli někomu, ale protože je hokej baví a líbí se jim . 4. Máte nějakou pozvánku na zajímavou akci pro naše čtenáře? Na slánském zimním stadionu se trénuje každý den, o víkendech probíhají zápasy. Kdo by měl chuť přijít se podívat , zafandit anebo se k nám přidat, vždy ve středu od 14:00 a o víkendu probíhají tréninky těch nejmenších. Zkusit to může každý.

Týden hokeje

Upoutávku přebíráme ze stránek našeho domácího klubu HK Lev Slaný:

Konec ledna už je za rohem a s ním se blíží i další Týden hokeje. Oblíbenou a už tradiční akci tentokrát ve spolupráci s Českým hokejem uspořádá všech 154 klubů zapojených do projektu Pojď hrát hokej, což je nejvíce v historii této náborové akce. Šanci vyzkoušet si, jaké je to být hokejistou nebo hokejistkou, tak bude mít opravdu každý, tentokrát v termínu od 20. do 26. ledna 2020.


VÍCE ZDE

Tým VSH


POZOR, veřejné bruslení

Sportovci, slaňáci pozor, 

v sobotu 11.1.2020 je veřejné bruslení posunuté o půl hodiny, správně tedy od 15:30 - 17:30. V našem rozpisu  to již najdete opravené. Těšíme se na vás, 

tým VSH

DŮLEŽITÁ INFO

Ahoj Slaňáci, sportovci a hlavně plavci. Odpovídám na nedorozumění kolem otevírací doby Aquaparku Slaný. Stává se, že přijdete plavat a je zavřeno, nebo naopak nepřijdete, ač je otevřeno. Důvod je ten, že informaci berete z vyhledávačů, které mají zpoždění. Aquapark aktualizuje otevírací dobu podle potřeb a tu najdete vždy bezpečně ZDE na našich nových přehledných stránkách. Prosím všechny návštěvníky, sledujte tedy přímo naše stránky, kde jsou informace "zprvníruky".

Za tým VSH Hájek

Mikuláš na veřejném bruslení

Mikuláš je hodný pán, nosí dětem marcipán a zlobivým brambory do tátovy bačkory. Mikuláš ztratil plášť. Mikuláška sukni, nejedli, nespali byli oba smutní. Dnešní odpoledne plné básniček, říkanek, čokolády, obrázků. A také sportu :). Nezapomeňte si prohlédnout fotky. 

Za tým Tým VSH, Hájek 

Výherci soutěže 20. let s Vámi

3 měsíce uběhly jako voda a soutěž Aquaparku Slaný "20 let s Vámi" právě skončila. Děkujeme účastníkům, níže uvedeným sponzorům a všem, kdo nám pomohli, nás podporovali, či sledovali. Výhercům gratulujeme.

Zde jsouVÝHRY MOŽNÉ VYZVEDÁVAT OD ÚTERKA NA RECEPCI AQUAPARKU.

Elektro Expert Slaný, Hejtmanský dvůr, Ekofrukt, Restaurace Zimák, Ristorante Pizzeria Hemerkův Statek, eMsport Slaný, Masné Krámy Slaný, Aquapark Slaný, VSH Slaný a Město Slaný

Přehled cen níže

Tým VSH Slaný

Mikuláš na ledě HK Lev

Na trénink dnes přišli Mikuláš, anděl, i čert. Žádné děcko si čert neodnesl a tak usuzujeme, že děti z HK Lev Slaný byly asi všechny docela hodné. Podle správné tradice dostaly sladkosti, ovoce a za trochu toho zlobení, i bramboru :). 


Budeme rádi za podporu na instagramu

https://www.instagram.com/vshslany/


Tým VSH Slaný

MIKULÁŠ 2019

I letos se mohou děti těšit na srdečného Mikuláše, hodného anděla a rohatého čerta. Děti, které byly celý rok hodné se nemusí ničeho bát, které zlobily budou slibovat, že už nikdy víc, ovšem nakonec to vše dobře dopadne a každé děcko něco dostane. Kde a kdy?  7. 12. je celý den v aquaparku mikulášské plavání, v 15 hodin losování soutěže  20. let s Vámi a 8. 12. mikulášské veřejném bruslení.

Srdečně zve tým VSH.

Slánská brusle 2019

Právě teď 23.11 probíhá probíhá soutěž v krasobruslení Slánská brusle 2019. Je to neuvěřitelné, ale je to již 40. ročník. Soutěž pořádá Krasobruslařský klub královského města Slaného z.s. Pár fotek ze soutěže i na našich stránkách.

Tým VSH Slaný

Sváteční VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

Blíží se výročí 17. listopadu, den boje za svobodu a demokracii. Slavnostní víkend jde oslavit i sportovní aktivitou. VSH dává možnost veřejného bruslení. Sobota 16.11. od 14 do 16 hodin. Srdečně zveme malé, i dospělé fandy bruslení. 

Pozor zítra je VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

Sportovci, hokejisté, krasobruslaři, či vyznavači ledové plochy, tuto sobotu 2.11. od 16:00 si opět můžete přijít zabruslit na VEŘEJNÉ BRUSLENÍ.

Už to asi všichni víte, ale i tak připomínám, že během bruslení je možné nechat si nabrousit nože.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

Sportovci, hokejisté, krasobruslaři, či vyznavači ledové plochy, tuto sobotu 5.10. od 15:00 si opět můžete přijít zabruslit na VEŘEJNÉ BRUSLENÍ. Během bruslení je možné nechat si nabrousit nože. 

Aquapark Slaný - 20 let s Vámi

V letošním roce slaví slánský aquapark 20 let. K této příležitosti tým VSH připravil soutěž. Ta proběhne od 20.9. do 6.12.2019 ve třech kolech.

Pravidla jsou:

Soutěžící se zaregistrují u plavčíků.

Zúčastní všech tři kol v uvedených termínech

1. kolo 20.9. - 18.10.2019 - skok do bazénu nebo přeplavání bazénu jedním stylem (25 m).

2.kolo 19.10. - 15.11.2019 - projet tobogán nebo šlapat vodu 1 min.

3.kolo 16.11. - 6.12.2019 - vylovit předmět z bazénu nebo přeplavat bazén stylem prsa (25 m).

7.12. v prostorách aquaparku Slaný slavnostně vylosujeme 20 vítězů

Přehled cen:

1. Permanentka do aquaparku na 20 vstupů. 4chodová večeře pro rodinu (2 dospělí + 2 děti) v hotelu Hejtmanský dvůr. Herní konzole Nintendo + jedna hra, sponzor Expert Elektro Slaný. Voucher na sportovní vybavení v hodnotě 1000 Kč v prodejně eMSport Slaný. Balíček Ekofrukt.

2. Permanentka do aquaparku na 20 vstupů. Večeře v restauraci Hemerkův statek v hodnotě 1000 Kč. Balíček Ekofrukt. Hodinový voucher pro 2 osoby na privátní wellness v Relax centru hotel Hejtmanský Dvůr.

3. Permanentka do aquaparku na 20 vstupů. Večeře v restauraci Zimák v hodnotě 1000 Kč. Balíček Ekofrukt. Hodinový voucher pro 2 osoby na privátní wellness v Relax centru hotel Hejtmanský Dvůr.

4.-6. Permanentka na 10 vstupů do aquaparku + permanentka na 10 vstupů na veřejné bruslení. Voucher na zboží v hodnotě 300 Kč v prodejně Masné krámy. Balíček Ekofrukt. Voucher na slevu 50 % na privátní wellness v Relax centru hotel Hejtmanský Dvůr.

7.-9. Permanentka na 5 vstupů do aquaparku + permanentka na 10 vstupů na veřejné bruslení. Balíček Ekofrukt, voucher na slevu 50 % na privátní wellness v Relax centru hotel Hejtmanský Dvůr.

10.-13. Celodenní vstupenka do aquaparku + permanentka na 5 vstupů na veřejné bruslení. Balíček Ekofrukt, voucher na slevu 30 % na privátní wellness v Relax centru hotel Hejtmanský Dvůr.

14.-17. Vstupenka na 2 hodiny zdarma do aquaparku. Balíček Ekofrukt, voucher na slevu 30 % na privátní wellness v Relax centru hotel Hejtmanský Dvůr.

18.-20. Vstupenka na 1 hodinu zdarma do aquaparku. Balíček Ekofrukt. Voucher na slevu 15 % na privátní wellness v Relax centru hotel Hejtmanský Dvůr.

Po dobu soutěže, od 20.9. do 7.12 máte možnost zakoupit si limitovanou edici permanentek na 20 vstupů za zvýhodněnou cenu 990 Kč. Platnost permanentky je 1 rok.


Děkujeme partnerům této akce – Královské město Slaný, Hotel Hejtmanský Dvůr, Restaurace Hemerkův Statek, eMSport Slaný, Expert Elektro Slaný, Restaurace Zimák, Ekofrukt, Masné Krámy

Budeme se těšit na vaši návštěvu tým VSH Slaný. 

HK Lev Slaný vs. Kolín "B"

V neděli 6.10.2019 od 17:00 se u nás na zimním stadionu ve Slaném uskuteční mistrovské utkání krajské ligy mužů. Vstupné 40 a 15Kč. Zveme fandy hokeje. 

Tým VSH Slaný

SK Slaný pořádá nábor

malých fotbalistů ročník narození 2009 až 2015. Kde - hlavní hřiště SK Slaný. Kdy - 2. a 9.10.2019 v 16:30. Více informací u pana Kapusty, kontakt 603895909, skslany2012@gmail.com, www.skslany.cz


HC Příbram vs China Golden Dragons

VSH, právě teď od 19:00 probíhá hokejové utkání HC Příbram vs. China Golden Dragons. Číňané se snaží, kouč Jiří Šejba vymýšlí taktiku, ale stav hovoří jasně. Polovina druhé třetiny 11:1 pro Příbram. Chcete-li vidět další zápasy, přijďte ve čtvrtek 3.10. v 19:00, kdy hrají Draci vs. Klatovy, nebo v sobotu 5.10. od 18:00, Draci vs. Písek.

Aktualizováno po skončrní utkání 21:30. HC Příbram vs. China Golden Dragons 19:2

Tým VSH Slaný

Aquaaerobic v aquaparku

Aquaaerobic v aquaparku Slaný, čtvrtek 19:00 - 20:00 od 19.9 kondička, hubnutí, tvarování postavy, rehabilitace... Bližší info Lenka Peslová tel: 776 202 138


Tým VSH

Začátek nové sezóny HK Lev
Nová sezóna začíná. V neděli 15.9.2019 od 17:00 zde na VSH Slaný uskuteční se první zápas HK Lev vs. HC Rakovník. Přijďte podppořit naše borce. Soutěž o ceny, občerstvení, přestávkový program... Bude to pěkné :)
Odstávka aquaparku neznamená,

že se celý areál zavře a přestane se pracovat. Ano, pro veřejnost se zavře, ale uvnitř se pracuje na údržbě. Vypustí se bazény a vířivky, ty je nutno vyčistit, opravit poškozené dlaždice, natřít schody, zalepit spáry, vymalovat... A pak se to všechno musí uklidit, aby vy sportovci jste v půli září přišli do čistého areálu.

Tým VSH Slaný

Příměstský tábor 2019 II. Aktuálně

Končíme v pořadí druhý a poslední velmi oblíbený příměstský tábor. Bojové sporty zastupval Jirka Váňa, "hokejky" Jan Plíšek a Ivo Kříž, malé atlety a míčové sporty si rozdělili Radek Hykeš, Karolína Davidová a Filip Roubíček. Na první pomoc dohlížel Dominik Tahy. Děti si zasportovaly, zaplavaly, pohrály, i zadováděly a o to nám šlo především. Děkujeme všem a těšíme se na příští rok.

Více foto na listu Příměstský tábor a na Instagramu 

Tým VSH Slaný

Veřejné bruslení

Sportovci, hokejisté, krasobruslaři, či vyznavači ledové plochy, tuto sobotu 24.8. od 17:30 si můžete přijít zabruslit na VEŘEJNÉ BRUSLENÍ. Kdo zanedbal ostření, může si během bruslení nechat nože nabrousit.  

Tým VSH Slaný

PT 2019 II

Včera 19.8. odstartoval oblíbený příměstský tábot 2019 římská dvě. Kolem šedesáti děti je rozděleno do sportovních kategorií a mohou se vyřádit na atletickém stadionu, aquaparku, v tělocvičně, nebo na ledě. Tábor zajišťuje VSH, o sportovní zábavu se starají instruktoři, o jídlo Restaurace Zimák. 

Tým VSH Slaný

Plovárna aktuálně

Jsme v druhé polovině prázdnin, v třetím srpnovém týdnu. Předpověď na začátek týdne vypadá opět hrozivě, ale od středy se vrací léto. Od čtvrtka plaveme!

Za tým VSH Slaný Jan Hájek

Šestnáctka startuje ve Finsku

Už se těšíme, zápas je potřeba, říká Haken. Netradičně už v polovině srpna vyjedou k prvním soubojům nejmladší čeští reprezentanti. Šestnáctka odehraje dnes a zítra zápasy ve Finsku proti domácím vrstevníkům, pomalu se tak začne ukazovat, jak ročník 2004 vypadá. „Věřím, že tým je dobře připravený, aby první utkání zvládl,“ hlásí hlavní kouč Petr Haken. Jak jste uvítali možnost nových zápasů, které dosud ve vašem kalendáři nebyly? Všichni jsme hrozně moc rádi, že máme možnost sehrát další dvě kvalitní mezinárodní utkání. Je to zase velký test pro hráče, kteří si vyzkoušejí konfrontaci mezi nejlepšími evropskými týmy. Věřím, že nám to všem pomůže.

Celý článek ZDE

Tým VSH Slaný

Opravujeme terasu

Dlaždice na terase před vchodem do tělocvičny jsou popraskané. Vzhledem k bezpečnosti a také estetice podlahu renovujeme. Prosíme o opatrnost, za pár dní již bude vše v pořádku.

Tým VSH Slaný

Ahoj sportovci, pár změn v rozisu

- přejmenována sportovní hala na ledová plocha 

- aktualizace oddílů košíkové 

- přidán odd SK Slaný 

Rozpis je hotový podle vašich požadavků a možností, zveřejněný od příměstského tábora do konce roku.

ROZPIS LEDU ZDE

Příměstský tábor 2019 I. Aktuálně

Počasí zatím není letní, ale na přéměstském táboře panuje dobrá nálada. Využíváme všechna sportoviště; bazén, altetický stadión, umělku, tělocvičnu, hokejisté i ledovou plochu. Zdravíme rodiče: "Ahoj naši!".

INSTAGRAM ZDE 

Tým VSH Slaný

WFC International Cup 2019
Ve dnech 26. - 28.7. 2019 se na fotbalovém stadionu koná mezinárodní fotbalový turnaj žen do 18. let. Rozpis jednotlivých utkání je v příloze. Jste srdečně zváni, Vstupné zdarma. 
Kemp vítězů 2019

V pátek 12.7. skončil druhý ročník, který vedli halová mistryně evropy Denisa Rosolová a vícebojař Adam Helcelet. Disciplína, talent, vytrvalost jsou cenné vlastnosti, ale velmi důležitým předpokladem k úspěchu je správná technika, tedy od malička nedělat chyby! Právě na to je zde veden velký důraz. Děti si mohly zasportovat pod vedením opravdových autorit a profíků a v krásném prostředí slánského atletického stadionu a areálu tělocvičny VSH. Zájem o akci nebyl jen mezi dětmi a rodiči, ale podporu má kemp také od vedení města Slaný.

Deniso a Adame děkujeme a těšíme se na třetí ročník.

http://www.kempvitezu.cz/

Tým VSH Slaný


China Golden Dragon ve Slaném

Mezinárodní federace ledního hokeje (IIHF) rozhodla, že Číňané budou mít start na zimní olympiádě v Pekingu 2020 zajištěný. A tak čínské můžstvo šlape do příprav jako divé. Koho zajímá, jak se Golden Dragons připravují, může se přijít podívat na trénink, nebo přátelák. Kde a kdy je možné Zlaté Draky vidět najdete na našem webu.

Tým VSH Slaný

Hledáme nové basketbalistky

Celoroční nábor dívek ročníků 2004 a mladší Co tě čeká? Tréninky, zápasy, soustředění, turnaje, úžasní trenéři a spousta legrace a zážitků. A něco navíc? Jasně! skvělá parta spoluhráček Co s sebou? Sportovní obuv, tričko, trenky, jako na tělocvik Co musíme umět? Nic. Všechno tě naučíme. ... Tak na nic nečekej a volej 606 158 527

BC Slaný

Příprava ledové plochy vrcholí

Pořádně vyčistíme beton, pak nahazujeme kompresory, které zajišťují chalzení plochy a postupně nastříkáme několik desítek vrastev, aby byl led pevný a rovný. 8.7. začíná plný provoz.

Tým VSH Slaný

Ledová plocha a tělocvična od 8.7

Ahoj sportovci, odstávka končí. Ledová plocha, i tělocvična budou pro vás připraveny od pondělka 8.7.2019.

Těšíme se na vás.

Tým VSH Slaný

Připravujeme ledovou plochu

Čistíme strojem, i ručně, to proto, aby byla plocha připravená na led. 

Tým VSH Slaný

Za samé jedničky do bazénu

Každé dítě, které se 28.6.2019 na pokladně bazénu pochlubí vysvědčením se samými jedničkami, má vstup na jednu hodinu ZDARMA.

Tým VSH Slaný

Naší audiosoustavě je již 40. let a tak přišel čas

Naší audiosoustavě je již 40. let a tak přišel čas, instalovat modernější. Pro audiofandy, jedná se o 4 výkonné zesilovače Dexon Dac 1300 a 8 reprosoustav BC 1200A. Pro všechny ostatní, krásně to hraje :).

Tým VSH Slaný

Plovárna 2019, VSH a Technické služby se letos

Plovárna 2019, VSH a Technické služby se letos starají, aby si slaňáci měli kde zaplavat a příjemně ochladit. Na bezpečnost dohlíží nová skupina plavčíků. Plovárnu můžete sledovat také na instagramu, třeba tady #plovarnaslany

Tým VSH Slaný

Vyměňujeme okna v tělocvičně

Stará okna netěsní a do tělocvičny „táhne“. Využíváme odstávky ledu a rekonstruujeme. Sportovci vydržte, chvíli to bude trvat, ale pak bude v tělocvičně lépe vidět a teké budeme lépe větrat. V druhé polovině června by měla být tělocvična opět v provozu. Dozvíte se to zde.

Tým VSH Slaný

Staré osvětlení demontujeme a instalujeme nové

Staré osvětlení demontujeme a instalujeme nové úsporné LEDky. Úspora energie je vysoká, svítivost také. Celé se to musí nakalibrovat, aby bylo světlo po celé ploše a svítilo všude stejně. Světla a led bude připraven v červenci, hokejisté a družstva krasobruslařů se mohou těšit.

Tým VSH Slaný

Dětský den na atletickém stadionu

Dnešní den byl ve znamení dětí. VSH, Technické služby Slaný a Královské město Slaný uspořádali dopoledne pro děti. Děti se mohly vyřádit na atrakcích, prohlédnout si policejní a hasičskou techniku, zatancovat a zasoutěžit si. Byly k vidění prezentace Slánských sportovních klubů. Pro rodiče byla k vidění ulázka veteránů. Dopoledním programem provázel Standa Berkovec, přišlo i vedení města. A všichni si pochutnali na výborném občerstvení. Nashle příští rok.

Tým VSH Slaný

Příměstský tábor Slaný 2019

Víceúčelová sportovní hala Slaný bude v létě opět pořádat sportovní příměstský tábor, který se uskuteční ve dvou termínech - 15. 7. - 19. 7. 2019 a 19. 8. - 23. 8. 2019. Tábor je určen pro děti od 6 do 12 let.

Tým VSH Slaný

Židla Cup 2019

Už od roku 2013 pořádá slánský hokejový klub s pomocí města Slaný elitní mládežnický turnaj Židla Cup. Zaštítila ho jedna z velkých hráčských legend Kladna a celého Česka – někdejší obránce Nashvillu, Minnesoty, New Jersey a New York Islanders Marek Židlický a jeho šestý ročník se odehrál o uplynulém víkendu. Vyhrála kladenská Pézetka, ale hlavně hokej a radost dětí. Nadšené špunty a špuntky (hrály samozřejmě i dívky) tentokrát na rozdíl od minulého ročníku Marek Židlický pozdravit nemohl, narychlo musel do Spojených států. Ale ceny opět dodal skvělé, hlavně čapky v barvách čtyř klubů, jejichž barvy ve slavné NHL nosil.

Tým VSH Slaný

NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO

Sportovci a návštěvníci, poznamenejte si prosím nové telefonní číslo na VSH 702234739. Více v listu "KONTAKTY"

Tým VSH Slaný